دکتر سید محمد صادق کتابی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خطبه ۱۰۹ (فراز ۳۰ تا ۳۴)